Callan ako metóda angličtiny

Na Slovensku sa rozvinula v ostatnom čase Callanova metóda, prostredníctvom ktorej by sa anglicky mali študenti naučiť omnoho rýchlejšie ako bežným spôsobom. Vyvinul ju Róbert Callan, ktorý mal 15 ročné skúsenosti s výučbou angličtiny. Ide o napredovanie až 4x rýchlejšie, ako bežnou metódou.
Čo je na nej také prevratné?
Prevratný je spôsob učenia a zapamätania si. Ide o reflex a rýchlu reakciu. Učiteľ dáva otázku, potom povie meno študenta, ktorý má odpovedať. Tak sa musia všetci pripravovať a okamžite byť v strehu, pretože nikdy nikto nevie, kedy ho učiteľ vyvolá. Žiak je nútený odpovedať celými vetami.
Opakovanie ako dôležitá časť
Callan hovorí o opakovaní ako o niečom, čo musí byť súčasťou každej hodiny. Prebratá látka z minulej hodiny sa opakuje na začiatku hodiny a na konci každej hodiny sa opakuje prebraté učivo. Opakovanie celých viet v rámci odpovede znamená pre človeka ako pre malé dieťa pochopenia gramatiky a osvojenie si základných princípov gramatiky. Človek prestane mať nutkanie prekladať si obsah anglického textu do svojho jazyka a odpoveď bude automatická.
Hodina – trvanie hodiny je 50 minút a to je doba, počas ktorej sa človek dokáže pri rozhovore a takejto výučbe sústrediť. Vyučujúci kladie dôraz na využitie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>